ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.utazomagyar.hu szolgáltatásaihoz

Hatályos: 2023.09.01-től

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve: Kókai Balázs EV
Az adatkezelő címe: Székhely: 4027, Debrecen, Füredi út 26 1.em. 3.ajtó
Az adatkezelő elérhetőségei:
e-mail: [email protected]
honlap: https://utazomagyar.hu

Továbbiakban: Szolgáltató / www.utazomagyar.hu / utazomagyar.hu

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

1. Személyes adat: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

 • Az adatkezelés célja: A számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bek. szerinti bizonylat kezelése (elektronikus
  nyugta)
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Jogi kötelezettség teljesítése
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 8 év

2. Személyes adat: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, egyéb személyes adat, melyet a bejelentés szövege vagy csatolmánya tartalmaz Telefonszám

 • Az adatkezelés célja: Ügyfélszolgálat, segítségnyújtás e-mailben, telefonon
  Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: Az ügyfélszolgálatot felkereső személyek adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk,
  de legfeljebb 5 évig. Hozzájárulását az [email protected] címre
  küldött levélben vonhatja vissza.

3 . Személyes adat: Szállítási név és cím

 • Az adatkezelés célja: A házhoz szállítás lehetővé tétele.
  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: Adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de legfeljebb 5 évig. Hozzájárulását az
  [email protected] címre küldött levélben vonhatja vissza.

4. Személyes adat: E-mail cím

 • Az adatkezelés célja: hírlevél feliratkozás, új funkciókról értesítés küldése
  Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről való leiratkozásig

5. Személyes adat: Bankszámlaszám

 • Az adatkezelés célja: A fennmaradt egyenleg megtérítése.
  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: Adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de legfeljebb 5 évig. Hozzájárulását az
  [email protected] címre küldött levélben vonhatja vissza.

6. Személyes adat: Cookie azonosító IP cím

 • Az adatkezelés célja: Adatkezelő valamennyi weboldalának működéséhez feltétlenül szükséges technikai kódok alkalmazása,
  valamint a felhasználói élmény növelése és anonim látogatottsági
  statisztikák, anonim és összesített látogatói elemzések érdekében
  technikai kódok elhelyezése a felhasználó böngészőjében.
  Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: Ideiglenes cookie-k – az adott böngészési munkamenet időtartamáig maradnak a felhasználó
  eszközén, azután törlődnek. (Ez jellemzően az összes böngésző oldal
  bezárásáig tart.) Állandó cookie-k – egészen addig maradnak a
  felhasználó eszközén, amíg manuálisan ki nem törli őket. A weboldal
  elhagyása nem eredményezi ezek törlését.

Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

A kezelt személyes adatok forrása:

A személyes adatok közvetlenül az Érintettől származnak, önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek az adatkezelőhöz.

Az adatok továbbításra kerülnek:

EU-n belüli és kívüli országokat külön jelöljük.

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők):
Kategória, cégnév, székhely, tevékenység

Billingo Technologies Zrt. (EU-n belüli)

1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Billingo adatkezelés

Számlázás, e-nyugta kiállítás

Fastmail – (EU-n kívüli)
Fastmail Pty. Ltd.
PO Box 234
Collins St West
Victoria 8007 Australia
Fastmail adatkezelés

Levelezés

Fly.io(EU-n kívüli)
2045 W. Grand Ave Ste B PMB 69109
Chicago IL 60612
Fly.io adatkezelés

Szerver hoszting

Amazon AWS –- (EU-n kívüli)
440 Terry Ave N, Seattle, WA 98109 USA
Amazon AWS adatkezelés

Levelezés & automatikus e-mail küldés

Cloudflare – (EU-n kívüli)
405 Comal St
Austin, TX 78702
USA
Cloudflare adatkezelés

CDN, weboldal optimalizálás

Stripe Inc – (EU-n kívüli)
Stripe adatkezelés

Bankkártyás fizetés

ConvertKit – (EU-n kívüli)
ConvertKit adatkezelés

Hírlevél

Meta Platforms
Ireland
Meta adatkezelés

Facebook pixel, marketing

TikTok – (EU-n kívüli)
TikTok adatkezelés

TikTok pixel, marketing

Sentry – (EU-n kívüli)
Sentry adatkezelés

Weboldal diagnosztika, hibajelentések

A számlázási tevékenységeinkhez adatfeldolgozót veszünk igénybe, ugyanis a könyvelést külső cég: Pregnáns Bt. (4027, Debrecen, Füredi út 26 1.em. 3.ajtó) végzi. A velük megkötött szerződésünk része az adatfeldolgozásról szóló megállapodás, mely biztosítja, hogy eljárása során ugyanolyan körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok megtartásával, kizárólag az utasításunknak megfelelően végzik az adatok kezelését.

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

A szállítási partnereink:

Cégnév: FoxPost Zrt.
Székhely: 3300 Eger, Maklári út 119.
Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
E-mail cím: [email protected]

ÁSZF: FoxPost ÁSZF
Adatvédelmi tájékoztató: FoxPost adatkezelés

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cg. 01-10-042463
adószám:10901232-2-44
levelezési cím: 1540 Budapest
honlap: www.posta.hu
A Magyar Posta Zrt adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz az adatkezelő (Kókai Balázs EV) fér hozzá (Számlázási adatokhoz a partner könyvelőcég, szállítási adatokhoz a partner szállítócég).

Adatbiztonsági intézkedés

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a vállalat felhőalapú tárhelyén tárolja elektronikus formátumban.

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését

Korlátozáshoz való jog

Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

4. Érintetti jogok gyakorlása

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.9.
Email: [email protected]
Telefon: +36 (1) 391-1400 / Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: https://naih.hu

6. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.