Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2024.05.23-től

A weboldal (www.utazomagyar.hu) használatával és megrendelése elküldésével Ön, a Felhasználó kijelenti, hogy teljes terjedelmében elolvasta és elfogadta az oldal által kínált Szolgáltatásaira vonatkozó szerződési, bérlési feltételek, az adatkezelési információkat és ezen dokumentumok minden pontjával egyetért.

A weboldal (www.utazomagyar.hu) fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Bérlő megrendelése leadásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket.

Név: Kókai Balázs EV.
Székhely: 4027, Debrecen, Füredi út 26 1.em. 3.ajtó
Adószám: 51391252-1-29
Email címe: [email protected]

Fogalmak:

Bérbeadó: az a jogi személy, aki saját tulajdonába lévő eszközökre megrendelést fogad

Bérlő: az a természetes személy, aki saját nevében a www.utazomagyar.hu weboldalon a szükséges adatok kitöltésével megrendelést ad le.

ENC: A Hrvatske autoceste d.o.o. által forgalmazott, a Hrvatske autoceste d.o.o. által üzemeltetett horvátországi autópálya díj fizetésére alkalmas, elektronikus eszköz, mely Horvátországon kívül más országokban nem használható.

Bérleti díj: Az eszköz-használati lehetőségének időszakos átengedésének díja. A www.utazomagyar.hu a díjat az eszköz átvételének előre megadott időpontjától kezdődően számítja fel. Minden megkezdett 14 napos intervallum díja bruttó 8700 Ft.

Átvétel ideje: A Bérlő által a megrendelés leadásakor választott időpont, mely napon az eszközt lehetőség szerint a Bérbeadó eljuttatja a Bérlő által megadott postázási címre. Az eszköz átadása házhozszállítással történik, melynek összegéről az oldal üzemeltetője a Bérlőt a megrendelés leadása során tájékoztatja.

Leadás ideje: A Bérlő által a megrendelés leadásakor választott időpont, mely napon az eszközt legkésőbb lehetősége van késedelmi díj felszámítása nélkül leadni. Az az időpont, ameddig Bérlőnek legkésőbb lehetősége van az eszközt feladni késedelmi díj felszámítása nélkül. A www.utazomagyar.hu a feladás dátumát a csomagon szereplő dátumbélyegzőn ellenőrzi.

A Kókai Balázs EV. (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja a Bérlőnek a www.utazomagyar.hu weboldal kitöltött ENC bérbeadás nevű űrlapban leírt opcionálisan választható adatoknak megfelelően az ENC készüléket az alábbi feltételekkel:

A Bérlő köteles a megrendelés során a személyéről és az utazása időtartamáról valós adatokat megadni.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt ENC készülék kizárólag Horvátországban és a megrendelés visszaigazolásban megjelölt időszakban használható a megrendeléskor megismert feltételekkel.

A megrendelés elküldésével Bérlő a kiválasztott eszközt az általa megadott járműkategóriára és időtartamra eseti jelleggel bérli.

A bérelt eszköz csak a megrendeléskor megadott kategóriájú járműben használható. A helyes kategória megválasztása Bérlő felelőssége. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a helyes kategóriánál alacsonyabb kategóriájú eszközzel hajt át a fizetőkapun, úgy a helyes kategória szerinti útdíjon felül 50% pótlékot köteles fizetni. Amennyiben a helyes kategóriánál magasabb kategóriájú eszközzel hajt át a fizetőkapun, úgy a magasabb kategória szerinti útdíjat köteles megfizetni. A helyes és a magasabb kategória közti díjkülönbség visszatérítésére nincs mód.

Bérlő köteles a bérelt eszközt rendeltetésszerűen használni és minden horvátországi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési és parkolási szabályokat betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.

Bérlő köteles a bérelt eszközt kellő gondossággal kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik, melynek maximális összege ENC készülékenként 25.000 Ft.

A bérleti szerződés: a Bérlő által a weboldalon található „ENC bérlés” kitöltött és elküldött díjszabás szerint jön létre, miután azt a www.utazomagyar.hu e-mailes úton visszaigazolta.

A bérleti szerződés ideje alatt a bérelt eszközön felmerülő útdíj költségek Bérlőt terhelik.

Bérlő a megrendelés során az www.utazomagyar.hu által meghatározott útdíjat köteles megfizetni, melyet a Hrvatske autoceste d.o.o rendszerből a megadott úti cél alapján kalkulál. A minimális bérleti időtartam 3 (három) nap. Egy bérleti nap a kalendáriumi napnak megfelelő, a bérleti időszak az eszköz weboldalon megadott ENC átvételének napjától kezdődik és az ENC leadása mezőben megadott kalendáriumi napig tart. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt eszközt a megrendeléskor meghatározott bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően késve (ENC leadása mezőben megadott dátumot követő) szolgáltatja vissza, úgy 500 Ft/nap késedelmi díjat köteles fizetni. Amennyiben Bérlő több mint 10 nap késedelembe esik, úgy a www.utazomagyar.hu jogosult az eszközt elveszettnek nyilvánítani, és Bérlő részére az eszköz elvesztésekor esedékes díjat számlázni, melynek maximális összege ENC készülékenként 25.000 Ft. Amennyiben Bérlő az eszközt a megrendelés során megadott dátumot követően továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti időszak lejárta előtt 24 órával e-mailben vagy telefonon a szolgáltató tudomására kell hoznia. A szolgáltató a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani.

Átvétel és leadás:

Átvételre a Bérlőnek a megrendelése leadásakor házhozszállítással való rendelésre van lehetősége. A házhozszállítás díja leadásakor meghatározott díjszabás szerint történik.

Bérbeadó vállalja, hogy a szerződésben a Bérlő által meghatározott időpontban a Bérlő részére biztosítja az eszközt.

A Bérlő vállalja, hogy a szerződésben az általa meghatározott módon és időpontban az eszközt visszajuttatja a Bérbeadónak, melynek szállítási költségét a Bérlőt terheli: - Postai úton, legkésőbb a szerződésben megadott leadási időpontot követő 24 órán belül, kivéve abban az esetben, ha az hétvégére vagy ünnepnapra esik.

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg, és sérülés észlelése esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Az oldal szolgáltatója minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy legkésőbb a Bérlő által az „ENC átvétele” mezőben megadott napon történjen meg az eszköz(ök) kiszállítása, azonban a házhozszállításért felelős partnerek munkaszervezéséért felelősséget vállalni nem tud.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a ki- és visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag/szállítási díj ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Az eszköz leadása után amennyiben Bérlő az útdíj-előkalkulációhoz képest nagyobb összeget használt fel, úgy túlforgalmazás esetén a Bérlő köteles a különbözetet a www.utazomagyar.hu részére számla alapján átutalás útján megtéríteni 14 napon belül. A valós felhasználásról a Bérlő kérheti a Bérbeadót Hrvatske autoceste d.o.o rendszeréből, igazolásszerűen letölthető dokumentum átküldését, amely adott időszakra elszámolt összeget mutatja. Az erről szóló igazolást a Bérbeadónak kötelessége a Bérlő kérésére átadni. 1€ alatti különbözet esetén, csekély összegű tranzakció miatt nem történik kifizetés. A Bérbeadó a MNB aznapi deviza középárfolyamával számol a kifizetések szempontjából.

Technikai hibák

A Bérlő tudomásul veszi, hogy technikai okokból előfordulhatnak olyan tranzakciók, melyek a www.utazomagyar.hu rendszerében csak a bérleti időszak lezárultát követően jelennek meg. A www.utazomagyar.hu a bérlet megszűnését követően időbeli korlát nélkül jogosult érvényesíteni minden olyan követelését, mely a Bérlőnél a bérleti időszakban felmerült költség, de a bérlet lezárásakor a www.utazomagyar.hu -nak még nem volt róla tudomása. Bérlő elfogadja a számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó által bérbe adott eszköz esetleges hibás működésére a Bérbeadó felelősséggel nem tartozik.

A Bérlő köteles jelezni, amennyiben a szolgáltató által készített elszámolás tudomása szerint hiányos, és nem tartalmaz általa megtett útszakaszokat.

A Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy a www.utazomagyar.hu jogosult Bérlő esetleges szabálytalan közlekedésével kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

Elállás

A megrendelés esetén Bérlőnek legkésőbb az „ENC átvétele” mezőben megadott napot megelőző 120 óráig (5 nap) van joga elállni. Ebben az esetben a szolgáltató az esetlegesen előre kifizetett díjakat visszatéríti Bérlőnek legkésőbb az elállást követő 14 napon belül.

Ezen időkorlátot követően a bérlet kiszállítási állapotban kerül, így a bérlettől elállni nem lehet.

A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A Bérlő – amennyiben nem jelzi a Bérbeadó számára az elállási szándékát – legkésőbb az „ENC átvétele” mezőben megadott napot megelőző 120 óráig (5 nap) a termékek foglalásban tartása miatt a Bérbeadónak keletkezett kárát (bérlési díj) és a szállítási költséget (oda-vissza) köteles kifizetni.

Nem fogyasztónak minősülő Bérlőt nem illeti meg az elállás joga.

Egyéb rendelkezések

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Módosítva: 2024.05.23.

A www.utazomagyar.hu szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket az alábbi linkre kattintva olvashatja el:

Gyakori kérdések

Mi az ENC és miért jó nekem?
Horvátországban az autópálya rendszer nem matricás, mint Magyarországon, hanem fizetőkapus rendszer van. Felhajtáskor jegyet kell húzni, majd pedig a megtett km alapján lehajtáskor fizetünk a sorompónál.

A nyári időszakokban a rengeteg turista miatt a fizetőkapuk túlterheltek lehetnek, így több órás dugók alakulhatnak ki.

Az ENC készülék segítségével az autópálya díjak megfizetése gyorsan és egyszerűen online előre feltöltött egyenleg alapján történik, erre egy a tömegtől elkülönített ENC-el jelölt sávban.

Az ENC készülék mérete egy pendrive-hoz hasonló, így néz ki:
ENC készülék
Hogyan kell használni az eszközt?
Az ENC használata nagyon egyszerű, nem kell tölteni vagy bármit beállítani rajta. A készüléket egyszerűen a szélvédőhöz kell tartani a fizetőkapuknál és az ENC feliratú sávban kell behajtani.

A sorompóhoz érve az eszköz rövid hangot ad ki és regisztrálja az eszközt, pár másodperc és nyílik a kapu. Lehajtáskor ugyan így kell eljárni.

További részletes információkat a ENC Használati Útmutató oldalon talál.
Mennyibe kerül az ENC bérlés?
Az eszköz bérlési díja egységesen bruttó 8700 Ft az első 14 napig. Minden megkezdett 14 nap után további 8700 Ft számolunk fel.

Ezen felül a horvát autópályadíj, melyet előre kalkulálunk Önnek a megjelölt úticél alapján. A végső elszámolás az eszköz visszajuttatását követően történik, a megtett utak alapján. Az autópályadíj összege ugyanannyi, mint ha készpénzzel vagy bankkártyával a fizetőkapuknál fizetne.

Amennyiben több útdíjat használt el az előre kalkulált díjaknál, úgy emailben küldött linken keresztül rendezheti tartozását.
Hogyan tudok rendelni?
Az ENC bérlés oldalon tudja kitölteni bérléssel kapcsolatosan adatait, számlaadatait.
Mennyivel előbb érdemes rendelni az ENC készüléket?
A megrendelt készüléket az ENC átvétel-nél megadott nap előtt 1 nappal postázzuk, hogy biztosan megérkezzen. (1 napos gyors szállítással). Amennyiben ünnepnap beleesik a rendelésében, kérjük kalkulálja bele a plusz 1 napot.
Honnan tudom, hogy mennyit használtam az eszközt?
Az ENC bérlését követően emailbe kap egy linket, ahol nyomon tudja követni a megtett autópályaszakaszait és díjait.
Hogyan tudom visszajuttatni a készüléket, miután használtam?

Az eszköz visszaküldéséhez házhoz rendelheti a GLS szállító partnerünk futárát vagy használhatja az alábbi csomagautomaták egyikét.

GLS Futár házhoz rendelése
AJÁNLOTT
Az alábbi adatokat kérjük küldje el az [email protected] e-mail címünkre. Az elküldött adatok alapján Önhöz rendeljük partnerünk futárát.
  • - Név
  • - Utca, házszám
  • - Irányítószám, Város
  • - Telefonszám
  • - Felvétel dátuma
A felvétel díja: 1990 Ft

FOXPOST csomagautomata
Automata adatok Debrecen OMV Füredi út (HU1082) 4027 Debrecen, Füredi út 27.
Posta csomagautomata
Automata adatok 4027, Füredi út 27., Debrecen 14 sz. automata - Malompark
GLS csomagautomata
Automata adatok GLS Automata OMV Debrecen Füredi út 27.
Horvátország autópályadíj kalkulátor
Elakadt valamiben? Segítünk!